Tietosuojaseloste

Tämä on Compitec Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.5.2018. Viimeisin muutos 24.3.2021

1. Rekisterinpitäjä 
Compitec Oy, Y-tunnus 2751533-8, Rautakatu 18, 51600 Haukivuori

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 
Teijo Puolakka, Compitec Oy, Rautakatu 18, 51600 HAUKIVUORI, Puhelin 010 662 8500, teijo.puolakka@compitec.fi

3. Rekisterin nimi 
ASIAKASREKISTERI 

4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus? 
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, sopimuksen täytäntöönpaneminen tai rekisteröidyn suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on: 

• tarjouspyyntöjen, ostotapahtumien ja tilausten hoitaminen

• tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen sekä sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen

 • asiakassuhteemme hoitaminen

• alihankintayritysten henkilöiden koulutus, pätevyys ja turvallisuustiedot

• asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi

• markkinointi ja liiketoiminnan kehittäminen

• työntekijöiden rekrytointi

• mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa 

• asiakastarpeiden kartoittamiseen, sekä palautteen ja asiakaskokemusten keräämiseen

5. Mitä tietoja käsittelemme? 
Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan, tai muun rekisteröidyn, kuten koulutettavien, henkilötietoja: 
• rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, ammatti, asiakasnumero ja/tai muu yksilöivä tunniste, äidinkieli 

• rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot 

• yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot 

• asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, muut asiointitiedot 

6. Mistä saamme tietoja? 

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste – Compitec Oy 


Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä: esim. rekisteröidyltä itseltään, viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta, markkinointirekisterien palveluntarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta. 
Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta, tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin. 

Käytössämme ovat seuraavat ohjelmistot ja niistä vastaavat ohjelmatoimittajat osaltaan henkilötietojen käsittelystä:

Procountorin tietoturva-sivut

Suomi.fin tietosuoja-sivut

EDC-työmaajärjestelmä

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle? 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille EU alueella eikä EU:n ulkopuolella tai muille tahoille jos ei siitä ole asiakkaan kanssa erikseen sovittu. 

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytetään? 
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. 
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.  
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä. 

9. Mitkä ovat rekisteröityjen oikeudet? 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyillä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu toimittajasuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. 
Rekisteröidyillä on oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. 

10. Yhteydenotot 
Asiakasrekisterin tietosuojaseloste   Compitec Oy 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 

11. Tietosuojaselosteen muutokset 
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. 

12. Evästeet

Haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin ja käytämme sivuillamme evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt myös evästeiden käytön. Tietoa evästeistä